Babi Move

Shop

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร?

ข้อมูลส่วนบุคคล* หมายถึง “ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ”

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ชื่อ 
 2. ที่อยู่ 
 3. เบอร์โทร 
 4. สถานที่ติดต่อ 
 5. อีเมล์ (E-mail)

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจาก 3 ช่องทาง เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้

  1. ขั้นตอนการสมัครใช้บริการกับเรา หรือขั้นตอนการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิ์ต่างๆ กับเรา
  2. จากความสมัครใจของท่าน ในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือ การโต้ตอบทาง Email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างเราและท่าน
  3. เก็บจากข้อมูลการใช้ Website ของเราผ่าน Browser’s Cookies ของท่าน
 1. เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
  1. ผู้เข้าชมหรือใช้งานเว็บไซต์ 
  2. เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ลูกจ้าง
  3. กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น 
 2. โดยได้รับข้อมูลด้วยวิธีการ ดังต่อไปนี้
  1. ได้รับจากอีเมล์ (E-mail) 
  2. ได้รับทางโทรศัพท์ 
  3. ได้รับเป็นเอกสาร

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

  วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
  บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการปรับปรุง
  และแก้ไขให้ทางบริษัท ปรับปรุงให้ดีขึ้น ฐานในการประมวลผลข้อมูล
  บริษัทดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้
  1. ฐานสัญญา
   (Contract)
   เนื่องจากท่านต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทเพื่อการเข้าทำสัญญา
   รวมทั้งหากท่านไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
   จะส่งผลกระทบทำให้ไม่บริษัทไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับท่านได้
   ไม่สามารถตรวจสอบงานตามสัญญาได้
   ไม่สามารถตรวจสอบความสามารถในการเข้าทำสัญญา
   และตรวจสอบความเป็นตัวตนของท่านได้ อันเป็นกรณีตามมาตรา 24 (3)
   ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  2. ฐานความยินยอม
   (Consent)
   บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการตลาด (เช่น
   โปรโมชั่น, กิจกรรมส่วนลด, เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) ทั้งนี้
   หากท่านประสงค์จะถอนความยินยอมท่านสามารถติดต่อบริษัทและแจ้งความประสงค์ได้ตาม
   ข้อ 4.
  3. ฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
   (Legitimate Interest) :
   บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดฝึกอบรม
   อันเป็นกรณีฐานจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5)
   ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
  4. ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
   (Legal Obligation)
   บริษัทอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแล
   เช่น พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535,
   พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
   และกฎหมายอื่นที่บริษัทต้องอยู่ภายใต้บังคับให้ส่งข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
   ประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง
   ที่ให้อำนาจศาลสั่งให้คู่ความส่งเอกสารหรือข้อมูลในการพิจารณาคดี เป็นต้น
   อันเป็นกรณีฐานการปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตรา 24 (6)
   ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

   การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เราจะดำเนินการดังนี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   • เก็บรวบรวมอย่างปลอดภัย
   • ใช้
   • เปิดเผย ทั้งนี้ บุคคล หน่วยงาน ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมี ดังนี้
    • ระบบส่งจดหมายข่าว
    • พนักงานที่เกี่ยวข้องของบริษัท
    • พนักงานจัดส่งสินค้าจากบริษัทภายนอก
    • พนักงานจากบริษัทเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์

   นอกจากนี้
   เราอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานข้อมูลเครดิต
   เพื่อตรวจสอบ และอาจใช้ผลการตรวจสอบข้อมูล
   ดังกล่าวเพื่อการป้องกันการฉ้อโกง

   เราอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ

   โดยมีรายชื่อหน่วยงานดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ
   (appropriate safeguards) และจะสามารถบังคับใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
   รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับใช้ได้

   การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

   การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

   ผู้ควบคุมทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

   1. เราจัดเก็บเป็น Soft Copy
   2. สถานที่จัดเก็บ เก็บไว้บน Cloud ที่ใช้บริการกับ Upcloud
   3. ระยะเวลาจัดเก็บ เป็นไปตามหัวข้อ ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   4. เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บ หรือ
    เราไม่มีสิทธิ์หรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว
    เราจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วยวิธีการลบข้อมูลออกจากระบบ
    และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

   ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

   เรามีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

   1. ชื่อ 
   2. ที่อยู่ 
   3. เบอร์โทร 
   4. สถานที่ติดต่อ 
   5. อีเมล์ (E-mail)

   ระยะเวลาประมวลผล: 10 ปี นับแต่วันที่เลิกสัญญา

   สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

   ท่านมีสิทธิ์ในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

   1.สิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent):
   ท่านมีสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในการ
   ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเราได้
   ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

   2.สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access):
   ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เรา
   ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
   รวมถึงขอให้เราเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความ
   ยินยอมต่อเราได้

   3.สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

   4.สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิ์ในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

   5.สิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิ์ในการระงับการใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

   6.สิทธิ์ในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability):
   ท่านมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของ
   ท่านที่ท่านให้ไว้กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ
   ตัวท่านเองด้วยเหตุบางประการได้

   7.สิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิ์ในการคัดคานการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

   ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่
   DPO/เจ้าหน้าที่ฝ่ายของเราได้
   เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิ์ข้างต้นได้
   (รายละเอียดการติดต่อปรากฏในหัวข้อ “ช่องทางการติดต่อ” ด้านล่างนี้)
   หรือท่านอาจศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
   เว็บไซตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม :
    http://www.mdes.go.th 

   ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการดำเนินตามสิทธิ์ข้างต้น โดยเราจะพิจารณาและแจ้งผลการ

   พิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่เราได้รับคำร้องขอดังกล่าว

   กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

   ในระหว่างการใช้บริการ
   เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด
   ผลิตภัณฑ์
   การให้บริการของเราที่เราคิดว่าท่านอาจสนใจเพื่อประโยชน์ในการให้บริการกับท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพ
   หากท่านได้ตกลง ที่จะรับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว
   ท่านมีสิทธิ์ยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ
   โดยท่านสามารถดำเนินการยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้
   จากการคลิกลิงค์ Unsubscribe ในอีเมลที่ท่านได้รับ

   Cookies

   Cookies คืออะไร ?

   Cookies
   คือ Text Files
   ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log
   การใช้งาน Internet ของ ท่าน หรือ พฤติกรรมการเยี่ยมชม Website ของท่าน
   ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก :
   https://www.allaboutcookies.org/

   เราใช้ Cookies อย่างไร ?

   เราจะจัดเก็บข้อมูลการเขาเยี่ยมชม
   Website จากผู้เขาเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือ เทคโนโลยีที่ใกล้เคียง
   และเราจะใช้ Cookies
   เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการเข้าถึงบริการของเราผ่าน Internet
   รวมถึงพัฒนาประสิทธิ์ภาพในการใช้งานบริการของเราทาง Internet
   โดยจะใช้เพื่อกรณี ดังต่อไปนี้

   1. เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านใน Website ของเราได้อย่างต่อเนื่อง
   2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน Website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

   ประเภทของ Cookies ที่เราใช้ ?

   เราใช้ Cookies ดังต่อไปนี้ สำหรับ Website ของเรา

   1. คุกกี้ที่จำเป็น
    – คุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์
    เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์
    คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
   2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์
    – คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ
    เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง
    และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์
    ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล
    ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
   3. คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
    – คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ
    รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์
    และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ
    ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ

   การจัดการ Cookies

   ท่านสามารถตั้งค่ามิให้ Browser ของท่าน ตกลงรับ Cookies ของเราได้ โดยมีขั้นตอนในการจัดการ Cookies ตามเว็บไซต์ https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ website อื่น

   นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการของเราและการใช้งาน website ของเราเท่านั้น หากท่าน ได้กด link ไปยัง website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน website ของเราก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏใน website นั้นๆ แยกต่างหากจากของเรา

   การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   เราจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นประจำเพื่อให้สอดคลองกับแนวปฏิบัติ
   และ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
   หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ
   Update ข้อมูลลงใน Website ของเราโดยเร็วที่สุด

   ช่องทางการติดต่อ

   แผนกลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท เอ.ที.บี.พี. จำกัด
   สถานที่ติดต่อ : 376 พุทธมณฑลสาย 2 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

   ช่องทางการติดต่อ 

   โทร : 02-116-1156
   Email : [email protected]

   รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

   ในกรณีที่เราหรือลูกจ้างหรือพนักงานของเราฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้
   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
   • Image
   • SKU
   • Rating
   • Price
   • Stock
   • Availability
   • Add to cart
   • Description
   • Content
   • Weight
   • Dimensions
   • Additional information
   • Attributes
   • Custom attributes
   • Custom fields
   Click outside to hide the comparison bar
   Compare

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

   ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   ยอมรับทั้งหมด
   จัดการความเป็นส่วนตัว
   • เปิดใช้งานตลอด

   บันทึกการตั้งค่า